KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy PJATK zwanym dalej „Liceum”.

 1. Administratorem danych osobowych jest Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych, adres: Koszykowa 86, 02-008 Warszawa; telefon: 22 22/58-44-500; e-mail: iod@pja.edu.pl.
 2. PJATK – jako Administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Pani/Pana dane osobowe. Administrator gwarantuje, że będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
 3. Dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b i c Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 2017r.’ poz.2198 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – prawo Oświatowe r., Statutu Liceum.
 4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom świadczącym na rzecz Liceum usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych;
 5. W przypadku przyjęcia ucznia do Liceum, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu jego ukończenia.
 6. W przypadku nie rozpoczęcia nauki przez kandydata, Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.
 7. Pani/Pan mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 8. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych jednocześnie z zastrzeżeniem, że modyfikacja danych nie wpłynie na realizację przez Liceum zadań statutowych i ustawowych.
 9. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez Liceum zadań ustawowych i statutowych.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PJATK danych osobowych, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do prezesa urzędu Ochrony Danych osobowych.
 11. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 12. Pani/Pana dane nie będą udostępniane osobom podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.