NIHONGO NORYOKU SHIKEN
Egzamin na certyfikat języka japońskiego
EN

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny określony w art. 13 RODO[1], Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych przekazuje następujące informacje:

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86 (02-008) Warszawa, (dalej: „PJATK” lub „Administrator”).

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres: iod@pjwstk.edu.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PJATK oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja uczestnictwa w Egzaminie na certyfikat języka japońskiego NIHONGO NORYOKU SHIKEN

W celu realizacji uczestnictwa w ww. egzaminie – w tym otrzymywania informacji dotyczących egzaminu drogą elektroniczną, weryfikacji tożsamości uczestników, przeprowadzenia oceny wyników egzaminu, wysyłki wyników egzaminu – Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres roku, a w przypadku kont użytkowników w systemie rejestracyjnym - do czasu złożenia dyspozycji jego usunięcia.

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa

Twoje dane osobowe będą mogły być również przetwarzane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pomoc osobom z niepełnosprawnością

Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z realizacją procesów mających na celu zapewnienie pomocy oraz stwarzania osobom z niepełnosprawnościami warunków pełnego udziału w egzaminie. Dokumentacja, którą przedstawisz, będzie podstawą do korzystania ze wszystkich form wsparcia, które oferuje PJATK uczestnikom posiadającym niepełnosprawności oraz trudności zdrowotne. Podstawę przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (dane dotyczące zdrowia) stanowi art. 9 ust 2. lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia najwyższego standardu świadczenia usług, uczelnia na co dzień korzysta z usług różnych firm. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług IT aplikacji służącej do rekrutacji do egzaminu). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Ponadto Dane mogą być przekazywane pracownikom PJATK lub innym odbiorcom jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub gdy Administrator posiada inną podstawę prawną.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UCZESTNIKOWI

Na zasadach określonych przez RODO (w zależności od celu i podstawy prawnej) masz prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe będą przekazywane (zgodnie z art. 45 RODO) poza Europejski Obszar Gospodarczy do głównego organizatora tzn. Fundacji Japońskiej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że to państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony.

 

PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji uczestnictwa w egzaminie. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016r. L 119/1)Strona główna  |  Regulamin  |  Jak się zapisać  |  Kontakt  |  W dniu egzaminu  |  Instrukcja dla osób z niepełnosprawnością  |  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  |  Wyniki i certyfikaty  |  Powerd by spryCore